Logo Positive Impact
Olemme osa Sitowiseä

Asiakkaitamme


Business Finland

Kestävän matkailun asiantuntijapalvelut

 • Suomi haluaa olla johtava kestävän matkailun kohdemaa. Koko toimialaa ohjaa Visit Finlandin koordinoima Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma.
 • Visit Finlandin asiantuntijakumppanina (2022-2024), yhdessä Digian kanssa kehitämme kansallista hiilijalanjälkilaskuria, kohdelaskentaa, mittalukuja, kestävän kehityksen valmennuksia ja laadimme vuosittain Suomen Kestävän matkailun tila -raportin.
 • Matkailualan hiilijalanjälkilaskuri tavoittaa satoja alan yrityksiä ja vauhdittaa sitä kautta matkailun kestävyyttä. Matkailun ympäristölle aiheuttamia ongelmia pystytään torjumaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-ohjelman avulla.

Tutustu lisää: Matkailualan CO2-laskuri

Haluamme edistää monipuolisesti matkailutoimialan vihreää siirtymää. Kilpailutuksella haimme kumppania kehittämään ja toteuttamaan kansallista matkailualan hiilijalanjälkilaskuria ja siihen liittyviä koulutus- ja asiantuntijapalveluita

Liisa Mäkelä, päällikkö

Business Finland


Digia

Asiantuntijakumppani useissa projekteissa

 • Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat kaksi megatrendiä, jotka tukevat toisiaan. Yhteistyömme Digian kanssa alkoi vuonna 2021.
 • Olemme tehneet Digialle vuosittaisen hiilijalanjälkilaskennan, ympäristöpolitiikan, ilmastotiekartan, kädenjäljen määrittelyn, Digia Envision -ohjelmiston kehitystä sekä paljon muuta.
 • Yhdessä Digian kanssa valjastamme digitalisaatiota ratkaisemaan kestävyyshaasteita sekä varmistamme samalla, että digi tuotetaan kestävästi.

Lue lisää: Tavoitteena hiilineutraali Digia 2030


Finanssiala ry

Vahinkovakuuttaminen muuttuvassa ilmastossa -selvitys

 • Vahinkovakuuttamiseen pitää varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Finanssiala ry tilasi meiltä selvityksen aiheesta koko toimialaa palvelemaan.
 • Selvitykseen haastateltiin laajasti vakuutusalan suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita ja käytiin läpi lukuisia aiheesta kirjoitettuja raportteja. Tulokset tiivistettiin helposti selailtavaksi raportiksi ja infografiikoiksi.
 • Finanssiala sai selvityksestä syvällistä tietoa vahinkovakuuttamisen yhteyksistä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Sen avulla Finanssiala ry:n jäsenet ja verkostot pystyvät suunnittelemaan tulevaa toimintaansa.

Lataa raportti: Vahinkovakuuttaminen muuttuvassa ilmastossa

Selvitys avaa vahinkovakuutuksen hiilijalan- ja hiilikädenjäljen roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Esko Kivisaari, varatoimitusjohtaja

Finanssiala ry


Revanssi

Jätteiden ja metallien CO2-laskurit

 • Yritykset ovat etenevässä määrin kiinnostuneita jätehuollon vaikutuksesta yrityksen hiilijalanjälkeen. Laskennassa yleisesti käytetyt päästökertoimet ovat vanhoja ja koskevat ainoastaan pääkaupunkiseutua.
 • Toteutimme jäte- ja kierrätysyhtiö Revanssille kaksi laskuria, joilla pystyy laskemaan asiakkaiden jätehuollon ja eri metallien kierrätyksestä aiheutuvat päästöt ja vältetyt päästöt.
 • Laskurien avulla voidaan tuottaa asiakkaalle aiempaa tarkempaa tietoa hankitun palvelun hiilijalanjäljestä. Laskennan tulokset motivoivat yhä tarkempaan lajitteluun, sillä kierrätyksen avulla vältetään usein huomattava määrä päästöjä verrattuna siihen että jäte poltetaan energiaksi.

Lue lisää: Revanssin hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskenta

Työstimme Positive Impactin johdolla metallien ja tavanomaisen jätehuollon hiilijalanjälki- sekä vältettyjen päästöjen mittareita ja tarjoamme niitä nyt asiakkaille. Vastuulliset teot vaativat luotettavaa tietoa nykyisistä päästöistä, ja tähän haluamme tarjota työkaluja.

Sara Peltola, asiakaspäällikkö

Revanssi Oy


Purso

Ilmastotiekartta ja verifiointi

 • Purso suunnittelee ja valmistaa alumiinituotteita ja -järjestelmiä. Yrityksen tavoitteena on puolittaa koko yrityksen hiilijalanjälki tuotettua tonnimäärää kohden vuoteen 2025 mennessä.
 • Verifioimme Purson hiilijalanjälkilaskelmat ja laadimme yhdessä ilmastotiekartan, jonka avulla Purso voi saavuttaa ilmastotavoitteensa.
 • Purson toiminnassa kiertotalouden ja ilmaston hyödyt kulkevat käsi kädessä. Alumiini on erinomainen kiertotalouden raaka-aine, sillä kierrätysalumiini säästää energiaa jopa 95 % neitseelliseen raaka-aineeseen verrattuna.

MaaS Global

Mobility as a Service -palvelun hiilijalanjälkilaskennat

 • MaaS Global on kehittänyt Whim-palvelun, jonka kautta voi ostaa yhdestä sovelluksesta erilaisia liikkumismuotoja. MaaS Global halusi selvittää palvelun hiilijalanjäljen ja valitsi laskentakumppanikseen Positive Impactin.
 • Laskentojen yhteydessä on tutkittu myös palvelulla tehtyjen matkojen päästöjen kehitystä.
 • Liikennepalveluiden kehittäminen on olennainen osa vihreää siirtymää. Hiilijalanjälkilaskenta antaa selkeitä lukuja siirtymän etenemisestä kertomista ja toimenpiteiden vaikutusten todennusta varten.

Neste

Tapahtumien CO2-laskentamalli ja -työkalu

 • Neste järjestää vuosittain paljon tapahtumia ja halusi tietää, millaisia ilmastovaikutuksia yrityksen tapahtumatoiminnalla on.
 • Toteutimme Nesteelle CO2-laskentamallin ja työkalun tapahtumien ilmastovaikutusten laskentaan. Lanseerauksen jälkeen olemme jatkaneet laskurin kehittämistä yhdessä.
 • Laskuri kertoo, mistä tapahtumien päästöt syntyvät ja sen, paljonko päästöjä on vältetty käyttämällä uusiutuvaa Neste My dieseliä.

Dieta

Vastuullisuusohjelma

 • Dieta on suomalainen yritys, joka tarjoaa ammattikeittiöille astia-, tarvike-, laite- ja palveluratkaisuja. Vastuullisuus on mukana Dietan arvoissa ja projektissa haettiin siihen konkretisoivia toimia.
 • Kehitimme Dietan arvojen kanssa linjassa olevan vastuullisuusohjelman. Se sisältää tavoitteet, teemat ja toimenpiteet vastuullisuuden kehittämiseen.
 • Vastuullisuusohjelma tuo rakennetta ja tavoitteellisuutta Dietan vastuullisuustyölle.
Kehitimme Positive Impactin kanssa Dietan vastuullisuusohjelmaa. Tiimi sai aineistosta hienon otteen ja meidät uskomaan, että voimme vaikuttaa asioihin. Nyt meillä on selkeät vastuullisuustavoitteet ja 160 ideaa toimenpidepankissa.

Juhani Järvenpää, toimitusjohtaja

Dieta Oy


Suomen biokaasu ja -kierto ry

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkilaskuri

 • Ylijäämä- ja jäteperäisistä raaka-aineista tuotetut lannoitteet ovat useissa käyttötilanteissa ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä kuin mineraalilannoitteet. mutta tarkkaa tietoa asiasta ei ole ollut saatavilla.
 • Toteutimme ja pilotoimme hankeessa kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkilaskurin, ohjeistuksen ja laskentadokumentaation, GHG-protokollaa yksityiskohtaisesti noudattaen mutta käytettävyydestä tinkimättä.
 • Toimiva ja helppokäyttöinen hiilijalanjälkilaskuri auttaa lannoitevalmistajia perustelemaan siirtymisen kierrätyslannoitteisiin. Toimialalle tehty yhteinen laskuri auttaa myös laskelmien vertailtavuuden kanssa.

Tutustu lisää: Ilmastolannoite.fi

Orgaaniset lannoitteet ja maanparannusaineet ovat mukana ratkomassa ruokaketjun ilmastohaasteita. Yhtenäisen laskentamallin ja laskuripaketin avulla tuottajat pystyvät osoittamaan kiertolannoitteiden ilmastohyödyt uskottavasti.

Anna Virolainen, toiminnanjohtaja

Suomen biokaasu ja -kierto ry


Nelonen Media Live

Tapahtumakonsernin CO2-laskentamalli ja -työkalu

 • Nelonen Media Live on suurin Suomen tapahtumien järjestäjä. Tapahtumakonsernin tavoitteena on hiilineutraalius.
 • Toteutimme tapahtumakonsernin CO2-laskentamallin ja -työkalun vuosittaiseen hiilijalanjälkilaskentaan.
 • Laskentatyökalun avulla on helppo tunnistaa, mistä tapahtumien päästöt syntyvät ja miten niitä on järkevä lähteä pienentämään.

Korkeasaaren eläintarha

Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelma ja laskennat

 • Ilmastonmuutos uhkaa myös luonnon monimuotoisuutta. Korkeasaari haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • Olemme toimineet Korkeasaaren ilmastotyön asiantuntijakumppanina jo vuodesta 2016 alkaen. Olemme yhdessä toteuttaneet hiilineutraaliusohjelman, vuosittaiset päästölaskennat sekä monia kehitysprojekteja.
 • Pitkäjänteinen kumppanuus tuo jatkuvuutta ja varmuutta eläintarhan ilmastotyöhön, kustannustehokkaalla tavalla. Korkeasaari voi tällöin keskittyä ydintehtäväänsä, joka on uhanalaisten lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Tutustu lisää: Korkeasaaren ympäristötyö


3 Kaveria

Vastuullisuusohjelma ja vastuullisuuden UKK

 • 3 Kaveria on tunnettu laadukkaista jäätelötuotteistaan. Sen imago on vastuullinen, minkä vuoksi on tärkeää osoittaa konkreettisin teoin ja tuloksin, miten vastuullisuustyö etenee.
 • Laadimme yhdessä 3 Kaverin kanssa yrityksen vastuullisuusohjelman. Se sisältää teemat, tavoitteet ja toimenpiteet yrityksen vastuullisuuden edistämiseksi.
 • Yrittäjille on itselleen motivoivaa ja tärkeää pyrkiä toimimaan ‘oikein’. Konkreettinen vastuullisuusohjelma tuo yrityksen vastuullisuustyöhön ryhdikkyyttä, vaikuttavuutta ja mitattavuutta.

Forum Virium Helsinki

Ilmastoannos

 • Ruoan hiilijalanjälki on noin 1,75 tonnia CO2e vuodessa keskivertosuomalaista kohden. Ateriavalinnoilla on ratkaiseva merkitys ihmisen ilmastokuormitukselle.
 • Projektissa kehitettiin yhdessä ravintola-alan yritysten kanssa merkki, jolla kertoa ilmastoystävällisestä annoksesta. Toteutimme konseptin taustoituksen, kriteereiden määrittelyn, osallistavat työpajat ja laadimme ohjeistuksen, graafisen ilmeen ja projektin verkkosivut. Apuna käytettiin palvelumuotoilua.
 • Ilmastoannos-merkki auttaa tunnistamaan ravintolan ruokalistalta kestävämmät ruoka-annokset.

Tutustu lisää: ilmastoannos.fi

En olisi uskonut, että olen näin tyytyväinen lopputulokseen.

Kaisa Spilling, kehityspäällikkö

Forum Virium Helsinki


Helsingin kaupunki

Yleisten kirjastojen hiilijalanjälki- ja kädenjälkiselvitys

 • Suomen yleiset kirjastot ovat jakamistalouden edelläkävijöitä. Osana kuntien palveluita kirjastotoiminta halutaan tuottaa mahdollisimman vähäpäästöisesti, onhan kirjastoilla paljon positiivisia ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
 • Projektissa selvitettiin yleisten kirjastojen hiilijalanjälki ja -kädenjälki, perustuen 13 mittaajakirjaston kanssa tehtyihin laskelmiin ja kirjastotilastoihin. Lisäksi selvitettiin, miten yleiset kirjastot voivat edistää jakamistaloutta ja toimia vähähiilisesti.
 • Tulokset ja suositukset koottiin visuaaliseksi raportiksi, joka julkaistiin saavutettavana pdf:nä hankkeen sivuilla.

Lataa raportti: Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen

Olisipa meillä teidät aina esittelemässä näitä tuloksia!

Leila Sonkkanen, kirjastonhoitaja

Helsigin kaupunginkirjasto


Jazzliitto

Hiilineutraali kiertuemalli ja ELMA.LIVE

 • Kulttuurilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa, mutta sitä pitää myös tuottaa kestävästi. On myös tärkeää, että hyvät käytännöt saadaan nopeasti muidenkin alan toimijoiden käyttöön.
 • Hiilineutraalissa kiertuemallissa selvitettiin alan ilmastovaikutukset ja laadittiin tiekartta hiilineutraaliin tulevaisuuteen. ELMA.LIVE on YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuva digitaalinen palvelu, joka tarjoaa musiikkialalle monipuolisesti tietoa ja työkaluja vastuullisuuden edistämiseen. Elman toiminnallinen kehittäminen jatkuu edelleen.
 • Elävän musiikin ala on yhdistänyt voimansa vähähiilisyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Hankkeiden avulla toimiala saa tietoa, toimintamallin ja työkaluja siihen, miten saavuttaa nämä tehokkaasti.

Tutustu palveluun: elma.live

Positive Impactin asiantuntijat olivat korvaamattomia hankkeemme suunnittelussa ja toteutuksessa. Sisältöosaaminen, asiakaslähtöisyys ja tehokkuus olivat huippuluokkaa!

Maria Silvennoinen, toiminnanjohtaja

Jazzliitto ry


Kopiosto

Vastuullisuusohjelma

 • Kopiosto ja sen osana toimiva audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek mahdollistavat luovan alan ammattilaisille heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä sekä tukevat alan teoksia, hankkeita ja tuotantoja.
 • Kehitimme Kopiostolle ja Avekille vastuullisuusohjelman, joka sisältää tavoitteet, teemat ja toimenpiteet. Sillä Kopiosto ja Avek pystyvät kehittämään vastuullisuustyötä sekä asiakkaiden suuntaan että sisäisesti.
 • Vastuullisuusohjelman myötä työlle luotiin selkeä suunnitelma ja aikataulu sekä tunnistettiin tärkeimmät kehityskohdat.

CO2 Roadmap

Ilmastojohtamisen ohjelmistopalvelu

 • Haluamme tuottaa käyttäjäystävällisiä ja tehokkaita työkaluja- ja -palveluita vihreään siirtymään. Olemme kehittäneet markkinoiden ensimmäinen ohjelmistopalvelun, joka tarjoaa hiilijalanjälkilaskennan lisäksi työkalun ilmastotiekartan rakentamiseen.
 • Pelkkä laskenta ei vähennä päästöjä vaan yritykset tarvitsevat tavoitteita ja toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä kädenjäljen kasvattamiseksi. Ilmastotiekartan rakentamisessa käyttäjä voi hyödyntää rakentamaamme tieteellisiin lähteisiin perustuvaa toimenpidepankkia.
 • Haluamme, että vähähiilisyyden saavuttaminen on yrityksille helppoa ja tehokasta. Siksi tunnuslauseemme on: CO2 Roadmap is the fastest route from reporting the past to changing the future.
 • Palvelun kehittämiseen on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastosta.