Logo Positive Impact
Olemme osa Sitowiseä

Palvelumme


Hiilijalanjälkilaskennat

 • Asiakkaat, omistajat ja kansalaiset vaativat entistä enemmän tietoa tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan ilmastovaikutuksista. Hiilijalanjälki on yleinen ja standardoitu menetelmä näiden vaikutusten laskentaan.
 • Toteutamme ilmastovaikutusten arvioita ja hiilijalanjälkilaskentoja eri toimialoille. Laskennat noudattavat alan vakiintuneita standardeja ja niiden tueksi laaditaan raportit, joiden avulla etenemisestä on helppo kertoa.
Hiilijalanjälki kertoo mistä päästöjä voi ja kannattaa vähentää. Koottu tieto kuvaa päästöjen kehitystä ja ohjaa ilmastotyön resurssit oikeisiin kohteisiin.

Kädenjälkimäärittelyt

 • Jalanjälki kertoo vain toiminnan negatiivisista ympäristövaikutuksista. Kestävään kehitykseen tarvitaan myös kädenjälkeä eli positiivista ympäristövaikutusta.
 • Olemme kehittäneet menetelmän sekä laadullisen että määrällisen kädenjäljen määrittelyyn ja siitä viestimiseen. Hyödynnämme työssä asiakkaalta löytyvää dataa sekä haastattelujen ja kyselyjen avulla kerättävää aineistoa.
Hyvin määritelty kädenjälki kuvaa uskottavasti organisaation myönteistä vaikutusta yhteiskuntaan. Se toimii myös hyvänä pohjana aidosti vastuulliselle mainonnalle ja markkinointiviestinnälle.

Laskurit

 • Asiakkaita kiinnostaa yhä enemmän alihankinnan eli tilausten ja hankintojen hiilijalanjälki. Näiden laskeminen yksitellen on kuitenkin hidasta ja kallista.
 • Toteutamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä hiilijalanjälkilaskureita, tyypillisesti Excel-tiedostoina. Projektissa määritellään laskurin tavoite ja käyttötilanteet, joiden pohjalta luodaan rakenne, laskukaavat, aineistot ja ohjeistus.
Toimivan laskurin avulla ympäristö- ja ilmastovaikutusten laskenta on nopeaa, tehokasta ja ajantasaista. Jos toimialalla on käytössä sama työkalu, laskutapoja on helpompi yhdenmukaistaa ja hyviä käytäntöjä kätevämpi jakaa.

Vastuullisuusohjelmat

 • Kaikki puhuvat vastuullisuudesta, mutta harva hahmottaa mistä asiassa on oikeasti kyse. Kestävän kehityksen periaatteet jäävät helposti pelkäksi sanahelinäksi, kun toiminnan hahmo puuttuu.
 • Rakennamme asiakkaillemme juuri heidän näköisiään vastuullisuusohjelmia. Niihin sisältyvät teemat, tavoitteet ja toimenpiteet vastuullisuuden edistämiseksi. Tyypillisesti vastuullisuusohjelmasta laaditaan visuaalinen tiivistys ja kattava toimenpidepankki.
Vastuullisuusohjelma tuo ryhtiä, tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta toiminnan kehittämiseen. Se kertoo myös aidosta sitoutumisesta kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Ilmastotiekartat

 • Moni yritys ja organisaatio haluaa olla hiilineutraali, mutta konkreettiset ilmastotavoitteet ja miten niihin käytännössä päästään jää usein epäselväksi.
 • Rakennamme asiakkaillemme ilmastotiekarttoja, joissa määritellään sekä päästövähennystavoitteet että toimet hiilijalanjäljen minimoimiseksi ja hiilikädenjäljen maksimoimiseksi. Kartat laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin sekä toimialan että yrityksen erityistarpeet saavat hyvin huomiota.
Ilmastotiekartan avulla hiilineutraaliuteen pyrkiminen on mahdollista ja mielekästä. Yhdessä hiilijalanjälkilaskennan kanssa nähdään päästöjen kehityssuunta ja voidaan kohdistaa korjausliikkeet täsmällisesti.

Auditoinnit ja tarkastukset

 • Auditointia tarvitaan tyypillisesti silloin, kun haetaan sertifikaattia tai muuta todistusta tuotteen tai palvelun vastuullisuudesta. Ilman auditointia vastuullisuusväittämä jää helposti epäuskottavaksi.
 • Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus ympäristöjärjestelmä Ekokompassin virallisena auditoijana toimimisesta. Auditoinnin tavallisimmat työvaiheet ovat dokumentaation tarkastus, haastattelu, havainnointikierros ja raportointi.
Ulkopuolisen tahon toteuttama auditointi lisää vastuullisuustyön läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Lisäksi prosessin aikana löydetään usein uusia kehityskohteita.

Käyttäjälähtöiset sovellukset

 • Kestävän kehityksen kysymykset ovat usein monialaisia ja vaativat paljon tiedonkeruuta. Vastuullisista ohjelmistoratkaisuista tulee helposti raskastekoisia ja vaikeaselkoisia.
 • Käytämme palvelumuotoilua määrittelemään vastuullisuusohjelmistojen tarkoituksen, käyttäjäryhmät, käyttötilanteet ja onnistumisen kriteerit. Näin varmistamme ohjelmistojen toimivuuden, helppokäyttöisyyden ja vaikuttavuuden.
Selkeä ja käyttäjäystävällinen vastuullisuusohjelmisto palvelee sekä käyttäjää että kestävää kehitystä kokonaisuutena, kun tieto ja käytänteet saadaan helposti yhteiseen käyttöön.

Ylläpito ja käyttäjätuki

 • Hienokin vastuullisuusohjelmisto on turha, jos palvelun toimintaan ei voi luottaa tai jos käyttäjiä ei perehdytetä kunnolla sen käyttöön.
 • Tarjoamme ohjelmiston käyttäjien tueksi ylläpito- ja tukipalveluita ja järjestämme neuvontaklinikoita. Mikäli ohjelmiston kehittäminen jatkuu, hyödynnämme siinä käyttäjätuen kokemuksia. Työssä käytämme apuna palvelumuotoilua.
Ohjelmiston todellinen vaikuttavuus syntyy vasta, kun käyttäjät ottavat sen omakseen. Hyvä käyttäjätuki on varsinkin kehityshankkeissa korvaamaton osa kokonaisuutta.

Työpajat ja koulutukset

 • Vastuullisuustyön ytimessä on kaksi asiaa: jatkuva oppiminen ja yhdessä kehittäminen. Toimiva vastuullisuustyö vaatii sekä uusien ilmiöiden ymmärrystä että työtapojen ja työkalujen käyttöönottoa.
 • Perehdytämme asiakkaitamme räätälöityjen työpajojen ja koulutusten avulla. Kokeneet fasilitoijamme luotsaavat tilaisuuksia sekä paikan päällä että etäyhteyksien avulla. Kaikissa tilaisuuksissa lähtökohtana ovat osallistujat ja heidän tarpeensa.
Asiantuntijan ohjauksessa vastuullisuustyöhön tulee varmuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Isojen kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin.

Puheenvuorot

 • Jotta kestävästä kehityksestä tulisi arkipäivää, tarvitsemme aiheesta lisää ymmärrystä. Hyvä puheenvuoro tekee vaikutuksen, antaa inspiraatiota ja tarjoaa oivalluksia kestävän kehityksen edistämiseen.
 • Tiimissämme on monta kokenutta ja pidettyä asiantuntijapuhujaa. Kerromme kestävästä kehityksestä käytännönläheisesti ja innostavasti. Puheenvuoroissamme painottuvat tieteellinen pohja ja lähdekritiikki.
Hyvä ja asiansa osaava esiintyjä tarjoaa merkityksellistä ja motivoivaa sisältöä erilaisiin tilaisuuksiin. Vastuullisuudesta puhumisen ei tarvitse olla kuivaa tai raskasta.

Palvelumuotoilu

 • Kestävä kehitys edellyttää usein ihmisten toiminnan muutosta. Hienoinkin vastuullisuusuudistus voi kaatua siihen, ettei asian parissa toimivia ihmisiä ole huomioitu tarpeeksi.
 • Meillä palvelumuotoilu on saumaton osa kestävän kehityksen systeemiajattelua sekä elinkaari- ja kiertotalousajattelua. Käytämme monipuolisesti eri palvelumuotoilun menetelmiä ja sovellamme niitä asiakkaan tarpeiden mukaan.
Palvelumuotoilulla luodaan pohja kestävälle tuotekehitykselle ja koko yrityskulttuurille. Hyvä palvelumuotoilu lisää toimivuutta, merkityksellisyyden kokemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tuote- ja toimintamallikehitys

 • Tiedot kestävästä kehityksestä lisääntyvät ja tarkentuvat jatkuvasti. Polku tutkimuksesta uusiin tuotteisiin ja palveluihin on kuitenkin pitkä ja mutkikas.
 • Aloitamme kehitystyön perehtymällä toimialaan, tutkimustietoon ja asiakastarpeisiin. Näitä täydennämme tarvittaessa lisäselvityksillä ja haastatteluilla. Tuotekonsepti ja toimintamalli rakennetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Samalla varmistamme, että kehitysprosessi dokumentoidaan tarkasti.
Tieteen paras ymmärrys tarvitaan nopeasti yritysten käyttöön. Ketterä kehittäminen vauhdittaa ekologista uudistumista.

UI/UX-suunnittelu

 • Vastuullisuuskysymyksiä ratkotaan usein sovelluksilla ja verkkopalveluilla. Koska aihepiiri on moniulotteinen, tulee käyttäjäpoluista helposti sekavia, niiden käyttö keskeytyy eikä tarvittavaa tietoa saada käyttäjältä talteen.
 • Meillä verkkopalvelut syntyvät sisältöasiantuntijan, palvelumuotoilijan, koodaajan ja graafisen suunnittelijan yhteistyönä. Monialaisuus mahdollistaa optimaalisen käytettävyyden ja inhimillisen otteen. Asiakasta kuunnellaan tarkasti kaikissa suunnittelun vaiheissa.
Hyvin suunniteltu verkkopalvelu toimii sekä varsinaisessa tehtävässään että yleisempänä inspiraation lähteenä. Vastuullisuusviesti vahvistuu, kun verkkopalvelu on linjassa yrityksen muun viestinnän kanssa.

Viestintäsuunnitelmat

 • Vastuullisuuskysymykset ulottuvat monelle alueelle ja alan sanasto muuttuu jatkuvasti. Tämä tekee vastuullisuusviestinnästä haasteellista ja viherpesun vaara on suuri.
 • Teemme asiakkaillemme viestintäsuunnitelmia, joissa määritellään vastuullisuusviestinnän tavoitteet, sidos ryhmät, perusviesti, sanallinen ja kuvallinen sävy sekä tärkeimmät kanavat. Monialainen tiimimme varmistaa, että viestinnän sisältö on olennaista, motivoivaa ja tutkitusti totta.
Hyvä viestintä tekee vastuullisen toiminnan näkyväksi ja kannustaa siihen mukaan. Avoimuus kasvattaa muidenkin toimijoiden mahdollisuuksia toimia oikein.

Vastuullisuusgrafiikat

 • Vastuullisuuskysymykset ovat usein monimutkaisia ja siksi niitä voi olla vaikea hahmottaa pelkän tekstin avulla. Huomion saaminen keskellä median kuvatulvaa on vaikeaa.
 • Toteutamme erilaisia visuaalisia töitä: asiakkaiden raporttien taittoa, tunnuksia ja vastuullisia brändi-ilmeitä. Grafiikat suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, sisältöasiantuntijamme ja graafisen suunnittelijamme kanssa. Näin niistä saadaan mahdollisimman vaikuttavia ja monikäyttöisiä.
Kuvat ja grafiikat ovat tärkeitä työkaluja vastuullisuustyössä. Ne auttavat jäsentämään asiakokonaisuuksia ja toimivat erinomaisina muistin ja viestinnän apuvälineinä.

Selvitykset ja tarkastukset

 • Kestävän kehityksen viitekehys on laaja ja monissa tilanteissa on vaikea erottaa olennainen epäolennaisesta. Asiantunteva jäsentely auttaa löytämään vastauksia ja keskittymään oleelliseen.
 • Akateeminen tiimimme on kokenut tieteellisesti lähteistettyjen selvitysten ja kestävyysraporttien laatija. Aihe, tavoite, menetelmät ja lopputuloksen julkaisutapa määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa.
Ammattimaisesti ja asiantuntemuksella tehty selvitys tarjoaa uusia havaintoja ja ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen.