In English

Vahinkovakuuttaminen muuttuvassa ilmastossa

Finanssiala ry

6/15/2021
Cover picture

Pitäisikö jo puhua ihmisen aiheuttamista luonnon katastrofeista kysyy National Geographics. Ilmastonmuutos ei tule lempeänä lämpenemisenä vaan se ilmenee yleistyvinä sään ääriolosuhteina ja muutoksina paikallisessa ilmasto-olosuhteissa.

Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan vahinkovakuuttamiseen oli mielessämme kysymyksenä kun lähdimme toteuttamaan selvitystä vahinkovakuutuksen roolista muuttuvassa ilmastossa Finanssiala ry:lle. Selvitystä varten haastateltiin laajasti vakuutusalan suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita ja käytiin läpi lukuisia aiheesta kirjoitettuja raportteja. Tässä havainnot tiivistetysti.

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin toimialoihin ja yhteiskunnan toimintoihin. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt aiheuttavat jo nyt paljon inhimillistä kärsimystä, ympäristötuhoja ja taloudellista vahinkoa. Suurimmat ilmastonmuutoksen uhat aiheutuvat fyysisistä riskeistä, jotka vaikuttavat sekä henki- että vahinkovakuutussektoriin. Ensisijaisia uhkia ovat tulvat, lämpöaallot, kuivuus ja metsäpalot, mutta uhkia syntyy myös pandemioiden ja sairauksien kautta. Ilmastonmuutoksen nopea voimistuminen voi dramaattisesti vaikuttaa kroonisiin ja akuutteihin riskeihin, jolloin sopeutumisesta ja lieventämisestä tulee kulmakiviä vakuutuskyvyn ylläpitämiseksi.

Luonnonilmiöiden vaikutukset Suomessa

Kuva 1 - luonnonilmiöiden vaikutukset Suomessa

Muuttuvat asenteet ja lisääntyvät riskit vaikuttavat myös siihen, keitä jatkossa vakuutetaan. Jo nyt useat sijoittajat ovat vetäneet pois sijoituksiaan raskaspäästöisistä yhtiöistä. Kolikon kääntöpuolena on jo syntynyt uusia tuotteita tai liiketoimintoja vastaamaan sijoittajien ja kuluttajien tarpeisiin.

Vahinkovakuuttaminen tukee riskiympäristöön sopeutumista

Kaikki ilmastonmuutoksen aiheuttamat ilmiöt ja haitat eivät ole perinteisten vahinkovakuutusten korvausten piirissä. Vahinkovakuutus sopii luonteeltaan äkillisten ja poikkeuksellisten ilmiöiden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Haasteena ovat vakuutusturvan sisällön määrittely ja hinnoittelu sekä tulevaisuuden ennakoimattomuus muuttuvassa ilmastossa.

Hillitsemätön ilmastonmuutos on sama kuin vakuutuskelvoton maailma

Vahinkovakuuttaminen tarvitsee ennakoitavat ja tasapainoiset markkinat sekä vakaat yhteiskunnalliset olot. Ilmastonmuutos uhkaa tehdä tietyistä alueista ja toiminnoista vakuutuskelvottomia. Aiheesta kirjoitti myös Helsingin Sanomat. Lisäksi vakuutusturvan kattavuus ei ole kasvavien riskien ympäristössä riittävä. Tällä hetkellä vain 35 prosenttia äärimmäisten sää- ja ilmastotapahtumien aiheuttamista menetyksistä on vakuutettu Euroopassa. Tulevaisuudessa huolta herättää luonnonkatastrofien vakuutusturvan kohtuuhintaisuus ja vakuutuskattavuus. Äärimmäisissä ilmastonmuutosskenaarioissa vakavat vahingot ja häiriöt saattavat tulla myös niin usein esiintyviksi, että monista riskeistä tulee vakuutuskelvottomia. Tällä olisi suuri vaikutus talouteen, yhteiskuntaan ja ihmisten turvaan.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt eivät jakaudu tasaisesti. Paikallisten riskien tunteminen on arvokasta tietoa. Pyrkimys ylläpitää vakuutuskykyä ja samalla edistää sopeutumista ja sietokykyä on elintärkeää yhteiskunnalle, mutta pitkällä tähtäimellä myös vakuutusalalle. Julkisen sektorin ja vakuutusalan vuoropuhelu ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja yhteiskunnan sietokyvystä on tärkeää. Olennaista on julkisen sektorin omat riskienhallintastrategiat, rakennusmääräykset, maankäytön suunnittelu ja tulvariskialueiden määräykset. Julkisen ja yksityisen sektorin välinen suhde on erityisen tärkeä vakuutuskyvyn ylläpitämiseksi siinä vaiheessa, kun ilmastonmuutoksen aiheuttamat tappiot kasvavat.

Norjassa on pitkälle viety jaettu, karttapohjainen ilmastoriskien tietopankki. Tietopankki sisältää tietoa luonnonilmiöiden riskeistä ja haavoittuvuudesta useista lähteistä saatujen datojen perusteella. Tietopankki on rakennettu vuosien yhteistyön tuloksena. Strukturoidumpi ja säännönmukaisempi tiedonjako riskeistä ja vahingoista lisäisi ennakoitavuutta vakuutusyhtiöille ja viranomaisille. Yhteistyö ei ole muutenkaan täysin uutta, onhan Suomessa jo tapaturma- ja liikenneturvakeskukset. Mikä taho olisi uusi ilmastoturvakeskus?

Vakuutusala hiilineutraalin kiertotalous yhteiskunnan rakentajana

Vakuutusalalla on erityinen asema, jossa se voi suojata yhteiskuntaa ja taloutta ilmastonmuutokseen liittyviltä riskeiltä ja tukea yhteiskuntaa muutoksessa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja sopeutumisessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Vakuutusala on yksi suurimmista globaaleista toimialoista ja sillä on elintärkeä rooli ilmastonmuutoksen ratkaisussa. Ala rakentaa taloudellista sietokykyä äärimmäisiä tilanteita ja fyysisiä riskejä varten tarjoamalla riskitietoja, riskien hinnoitteluosaamista, innovatiivisia riskiensiirtotuotteita ja -palveluja sekä tietämystä vahinkojen ennaltaehkäisystä. Vakuutusala tukee myös siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen vakuutustoiminnan, sijoitusstrategioiden ja oman hiilijalanjäljen aktiivisen vähentämisen kautta.

Vakuutusala voi tarjota pitkäaikaisia sijoituksia vähähiiliseen teknologiaan ja muihin vähähiilisiin ratkaisuihin. Lisäksi vakuutusala tukee ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien ymmärtämistä tutkimuksen ja tiedottamisen avulla. Toimialan rooli on herätellä yhteiskuntaa mm. Kaupunkisuunnittelun ja rakennusmääräysten osalta. Vahinkovakuutustuotteet edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sopeutuvat muuttuneeseen toimintaympäristöön itsekin. Vuotuinen vahinkovakuutussopimusten uusiminen ja jatkuvasti kehittyvät laskentamallit ovat avainasemassa, jotta ilmastonmuutoksen vaikutukset voidaan huomioida vakuutuksissa.

Vahinkovakuuttamisen kädenjälki eli positiiviset vaikutukset auttavat siirtymisessä hiilineutraaliin kiertotalouteen. Tuotteiden ja palveluiden kautta vakuutusyhtiöt voivat edistää taloudellista sietokykyä äärimmäisten säätapahtumien varalle, kannustaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, mahdollistaa vastuullisten ja vähähiilituotteiden kaupallistamista sekä edistää hiilidioksidin sidontaa ilmakehästä. Vakuuttamalla uutta teknologiaa vakuutusyhtiöt vähentävät niihin liittyviä riskejä ja näin edistävät cleantech-teknologiaan siirtymistä.

Vahinkovakuuttamisen kädenjälki

Kuva 2: Vahinkovakuuttamisen kädenjälki

Raportti esiteltiin Finanssiala ry:n vastuullisuustoimikunnalle ja valtioneuvoston kanslian kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmässä keväällä 2021.

Lataa raportti täältä.